pracovně lékařská péče

03. 04. 2013

Dovoluji si Vás informovat o hlavních změnách ve vztahu k lékařské péči vyplývajících ze zákona č. 373/2011 Sb., který zavádí pojem pracovně lékařské služby (PLS). Kromě názvu mění poměrně zásadně některé podmínky těchto služeb. Problémem je, že dosud nebyla vydána prováděcí vyhláška k tomuto zákonu a stát proto stanovil pro některá ustanovení roční přechodnou lhůtu. Zákon vstoupí plně v platnost tedy k 1. 4. 2013. Do té doby je vhodné se seznámit a implementovat některé změny. Pokud Váš lékař (PLS) není seznámen s tímto zákonem, je vhodné ho minimálně s těmito body seznámit.

1. Každý zaměstnavatel má povinnost mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovně lékařských služeb.

2. Veškeré služby související s PLS jsou plně hrazeny požadujícím a žádný úkon nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění.

3. Pro rozsah péče je rozhodujícím faktorem kategorizace vykonávaných prací.

4. Kategorie jsou dle rizikovosti: 1, 2 neriziková, 2 riziková, 3 a 4

5. Prohlídky zaměstnanců se dělí:

5.1. Vstupní (vždy před nástupem na první pracovní směnu nebo při změně pracovního zařazení)

5.2. Periodické (pokud není stanoveno jinak):

kategorie 1 - 1x/6 let, po dovršení 50 let à 4 roky

kategorie 2 - 1x/4 roky, po dovršení věku 50 let à 2 roky

kategorie 2 - riziková a kategorie 3 à 2 roky

kategorie 4 - 1x/1 rok

5.3. Mimořádné (provádí se v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně pracovní způsobilosti - může ji navrhnout zaměstnavatel i zaměstnanec)

5.4. Výstupní (vždy před ukončením pracovního vztahu, před převedením na jiný druh práce, před zařazením na práci se sníženou rizikovostí)

5.5. Následné (výjimečně - pouze u rizikových prací, kdy se následky mohou projevit i po skončení práce - viz vyhláška)

6. Na každou prohlídku musí pracovník přinést:

6.1. „Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci“, která musí mít zákonem jmenované náležitosti - viz příloha 1 (Kromě údajů firmy a pracovníka též údaje o pracovním zařazení, druhu práce, režimu práce a zdravotních resp. bezpečnostních rizicích)

6.2. Výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře (Zákon 372 neumožňuje bez tohoto výpisu pracovníka posoudit)

6.3. Navíc v naší ordinaci „Zdravotní dotazník“ - viz příloha č. 2

6.4. Vzorek moči

7. Výstupem z prohlídky je závěr: zdravotně způsobilý / zdravotně způsobilý s podmínkou / zdravotně nezpůsobilý / pozbyl dlouhodobě schopnost k výkonu práce. Všechny závěry musí převzít zaměstnanec proti podpisu a předat zaměstnavateli - stávají se součástí jeho osobního spisu.

8. Poskytovatel PLS má nově povinnost vést dokumentaci PLS odděleně od běžné dokumentace

9. Poskytovatel PLS má povinnost minimálně 1x / rok provádět dohled na pracovišti.

10. Poskytovatel provádí školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci.

11. Poskytovatel zpracovává návrh na vybavení lékárniček.

Máte zájem o BOZP a PO?

Poslat nezávaznou poptávku

nebo volejte na tel. číslo
+420 608 138 602

Proč BOZP a PO od nás?

 • 100% záruka a odpovědnost.
 • Sleva 25% pro certifikované zákazníky dle normy ISO a OHSAS.
 • Působnost v celé ČR
 • Zkušenosti od víc jak 1000 zákazníků po celé ČR!
 • Spolehlivost a jistota jedné z největších poradenských společností.
 • Máme zavedený systém dle mezinárodní normy ISO 9001.
 • Způsobilost od nejuznávanějších institucí (VÚBP a Gradua).
 • Aktualizace legislativy každý měsíc.
 • Prověrky BOZP min. 4 ročně.
 • Náklady pod kontrolou, žádné nečekané náklady, ale paušál v kterém je zahrnuto vše nutné.
 • Žádné pokuty!
 • Při zajištění BOZP a PO nabízíme slevu 80% na zavedení mezinárodní normy ČSN OHSAS 18001:2008! (cena po slevě do 20 000,- Kč!)
 • Vaše 100% spokojenost a čisté svědomí.