BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zejména týká vytváření vhodných pracovních podmínek, používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí, výstavby a využívání staveb a budov, zabránění vzniku pracovních úrazů i úrazů osob, které se s vědomím vedení firmy pohybují na jejich pracovištích nebo v jejich objektech, nemocí z povolání a jejich následků na zdraví osob, jejich životů a nebo ohrožení majetku firmy.

Řízení BOZP

Řízení BOZP zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnost, odpovědnosti osob, postupy, uplatňování a naplňování cílů BOZP včetně řízení rizik bezpečnosti firmy.

Zaměstnavatel je v prevenci rizik a pro případ zdolávání mimořádných událostí, pokud sám není odborně způsobilý pro tyto činnosti, zaměstnávat v této oblasti odborně způsobilého zaměstnance a dále je povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet vyškolených zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci.

Cíle firmy v oblasti BOZP

K důležitým cílům firmy patří v oblasti BOZP:

 1. zlepšující se statistika úrazovosti zaměstnanců a jiných osob, které se s vědomím firmy pohybují na jejich pracovištích nebo v jejich objektech,
 2. vyhledávání rizik možného poškození zdraví, zjišťování jejich příčin a zdrojů včetně přijímání opatření k prevenci rizik,
 3. snížení vzniku provozních nehod, havárií a i nemocí z povolání,
 4. důsledné oznamování a i odstraňování zjištěných bezpečnostních závad,
 5. šetření vzniku pracovních úrazů, šetření příčin vzniku úrazů cizích osob,
 6. účelné vynakládání prostředků pro zajištění úkolů v oblasti BOZP,
 7. prověřování a vyhodnocování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví a stavu technické, organizační a výchovné prevence, při práci ve firmě a provádění pravidelných revizí stanovených úkolů.

Podmínky ke splnění cílů BOZP

Pro splnění těchto cílů je nezbytně nutné:

 1. zajištění zdravotní péče ve smluvním zařízení,
 2. výchova zaměstnanců i cizích osob v oblasti BOZP,
 3. vyhledávání, posuzování, vyhodnocování rizik a stanovení příslušných opatření k jejich minimalizaci,
 4. kategorizace prací a vedení evidence doby expozice zaměstnanců zařazených do rizikových kategorií 2R, 3 a 4,
 5. stanovení na základě bodu d) vhodných OOPP vč. jejich používání zaměstnanci, vydávání MČP a ochranných nápojů a zajištění pitné vody na pracovištích,
 6. kontrolní činnost a odstraňování zjištěných závad a nedostatků technikem BOZP, revizními techniky vyhrazených technických zařízení a dozorčími orgány ČR ITI a OIP.

Bezpečnostní technik

 1. Bezpečnostní technik je určen statutárním zástupcem společnosti.
 2. Má centrální dohled nad dodržováním BOZP ve firmě.
 3. U malých firem je doporučeno, aby dohled vykonával externí odborník. Ten je vzhledem ke své odbornosti schopen doporučit technická a organizační opatření k zajištění BOZP a technických zařízení. Jeho vzdělání musí vždy odpovídat činnosti ve firmě. Základem je střední nebo vysoká škola technického směru a dále absolvování příslušných nástavbových školení pro oblast BOZP. (Školení mohou provádět pouze akreditovaná školící střediska Ministerstvem školství a tělovýchovy nebo ČIO).
 4. Za úroveň BOZP ve firmě je vždy odpovědný vedoucí-majitel. Ten si proto může pro plnění stanovených úkolů právními a ostatními předpisy včetně technických norem v této oblasti určit kvalifikovanou osobu (zaměstnance nebo kvalifikovanou osobu na základě smluvního vztahu).
 5. Nevhodnou je kumulace funkce bezpečnostního technika s další činností ve firmě. V těchto případech nejsou schopni zaměstnanci nebo osoby ve smluvním vztahu, odpovědně plnit svoje povinnosti v oblasti BOZP.

Odpovědnost bezpečnostního technika

 1. Bezpečnostní technik je odpovědný za to, že neupozornil na zjištěné závady v oblasti BOZP nebo že nepodal návrh na jejich odstranění.
 2. Dále je odpovědný za výkon své funkce stejně jako všichni ostatní zaměstnanci firmy.
 3. Bezpečnostní technik odpovídá za výkon své funkce a to podle úkolů obsažených v jeho pracovní náplni.
 4. Jmenováním bezpečnostního technika se vedoucí zaměstnanci firmy nezbavují odpovědnosti při zajišťování BOZP.

Máte zájem o BOZP a PO?

Poslat nezávaznou poptávku

nebo volejte na tel. číslo
+420 608 138 602

Proč BOZP a PO od nás?

 • 100% záruka a odpovědnost.
 • Sleva 25% pro certifikované zákazníky dle normy ISO a OHSAS.
 • Působnost v celé ČR
 • Zkušenosti od víc jak 1000 zákazníků po celé ČR!
 • Spolehlivost a jistota jedné z největších poradenských společností.
 • Máme zavedený systém dle mezinárodní normy ISO 9001.
 • Způsobilost od nejuznávanějších institucí (VÚBP a Gradua).
 • Aktualizace legislativy každý měsíc.
 • Prověrky BOZP min. 4 ročně.
 • Náklady pod kontrolou, žádné nečekané náklady, ale paušál v kterém je zahrnuto vše nutné.
 • Žádné pokuty!
 • Při zajištění BOZP a PO nabízíme slevu 80% na zavedení mezinárodní normy ČSN OHSAS 18001:2008! (cena po slevě do 20 000,- Kč!)
 • Vaše 100% spokojenost a čisté svědomí.