Povinnosti z hlediska BOZP

Protokol o zhodnocení a stanovení rizik, včetně pravidelného přehodnocování.

Roční prověrka BOZP.

Kontrolní kniha BOZP.

Protokol o provedení poslední prověrky BOZP.

Kolaudační rozhodnutí.

Směrnice pro přidělování OOPP.

Dokumentace a seznam - nebezpečné látky.

Smlouva s autorizovanou osobou.

Dokumentace ukládání odpadů a manipulace s nebezpečnými látkami.

Doklady o likvidaci odpadů.

Kniha regálů.

Směrnice pro řízení BOZP v podniku.

Traumatologický a evakuační plán.

Smlouva s podnikovým lékařem, včetně jeho seznámení s riziky.

Kniha evidovaných úrazů.

Protokoly o likvidaci pracovních úrazů.

Dokumentace k vyhlášeným rizikovým pracovištím.

Doklady o certifikaci přidělovaných OOPP a evidence jejich přidělování zaměstnancům.

Doklady o provádění nástupních, profesních a periodických lékařských prohlídek.

Osnovy školení zaměstnanců.

Doklady o školení zaměstnanců – vstupní, na pracovišti, periodická, při převodu na jiné pracoviště, po pracovních úrazech, vedoucích zaměstnanců, požární ochraně.

Potvrzení o odborných školeních: svářeči, vazači, jeřábníci, obsluhy zdvihacích zařízení, obsluh elektrických zařízení, práce ve výškách, lešenáři, topiči kotlů, dřevoobrábění, řidiči referentských vozidel, obsluhy TNS, řidiči z povolání, motorové vozíky.

Revizní zprávy a protokoly o kontrolách.

Technická dokumentace strojů a zařízení.

Odpovědnost za el. zařízení, stroje, elektrospotřebiče a el. ruční nářadí.

Určení prostředí.

Revizní karty, revizní zprávy.

Proškolení.

Termíny následných revizí a kontrol.

Plynová zařízení – technická dokumentace, revizní zprávy, poučení a proškolení obsluhy, organizační směrnice, deník plynového zařízení.

Termíny následných revizí a kontrol.

Zdvihací zařízení – systém bezpečné práce ZZ, technická dokumentace, revize a kontroly.

Termíny následných revizí a kontrol.

Tlaková zařízení – pasporty, jmenování osoby odpovědné za provoz TN, proškolení obsluh, provozní deníky TN, záznamy o poučení a proškolení obsluhy, Termíny následných revizí a kontrol.

Komíny – zpráva o kontrole a revizi.

Dokumentace požární ochrany: Dokumentace o začlenění do kategorie podle požárního nebezpečí.

Stanovení organizace PO.

Posouzení požárního nebezpečí.

Požárně poplachové směrnice.

Požární řády pracoviště.

Požární evakuační plán.

Dokumentace zdolávání požáru.

Požární kniha.

Tématický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně.

Odborná příprava požárních hlídek.

Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy požárních hlídek.

Směrnice pro činnost požárních hlídek.

Řád ohlašovny požáru a její určení.

Požárně technické charakteristiky.

Revizní zprávy o kontrole přenosných hasících přístrojů, hydrantů.

Přehled pracovišť s nebezpečí vzniku požáru.

Přehled o požární technice, věcných prostředcích po, zařízeních po a doklady o jejich kontrole a použití.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek atd.

Dotazy od zákazníků:

1) Z jakého důvodu nemůžeme používat teploměry, které jsou umístěny ve služebních vozidlech?

Kromě toho, že to vyplývá z Vašeho metrologického řádu a kapitoly příručky IS, spadají tato měřidla pod § 3 zákona 550/1990 Sb. kde se ve třetím odstavci praví toto: Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam a)   v závazkových vztazích, … při poskytování služeb … c)    pro ochranu zdraví, e)   pro bezpečnost při práci… Tato měřidla musíte ověřovat, což by v případě teploměrů v autě znamenalo u všech stavbyvedoucích desetitisícové náklady pro Vaší společnost. Je mi líto.

2) „čerpací stanice“ – bylo by dostačující kdybychom čerpací stanici posunuli o 5 metrů do vedlejší haly, s tím že by místnost a skladovací hala byly od sebe odděleny plechovou stěnou?

Vzhledem k tomu, že zajistíte dle zákona 350/2011 Sb. to, aby při manipulaci s hořlavými kapalinami s nimi bylo zvlášť bezpečně manipulováno a budou ukládány nebo skladovány pouze v nádobách k tomu určených a řádně označených a budou se skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomu určeny, je vše v pořádku. Dále předpokládám, že bude dodržen zákaz skladování hořlavých látek nad 250 litrů, protože jinak bychom museli dle zákona 133/1985 Sb. a vyhlášky 246/2001 sb. Vaše pracoviště začlenit do pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím J

3) v jakých intervalech  je potřeba provádět zápisy do knihy BOZP?

Dle § 102 (3) Zákona 262/2006 Sb. je zaměstnavatel …..  povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu. Slovo pravidelně se vykládá dle úrovně rizik na pracovišti. Tzn. , že např. v kanceláři je to jednou měsíčně, zatímco na stavbě minimálně jednou týdně, v případě vysoké míry rizika až jednou denně.

4) dokážete mi zaslat rozměry zábran, které splňují podmínky BOZP.  V příloze zasílám nákres naší zábrany.

Nepodařilo se mi nalézt žádnou normu s kterou by Vaše zábrana byla v rozporu. Základním údajem je výška, která musí být 1,1 metru a následně by se mělo postupovat dle normy ČSN-74-3305 ochranná zábradlí. Váš plánek s touto normo není v rozporu.

5) co se týká umístění lékárniček na stavebním dvoře, je nutné mít v každém „oddělení“ lékárničku (kancelář, sklad, dílna) nebo stačí jedna lékárnička pro celý stavební dvůr?

Dle § 101  odstavce 6 ZP  Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

1) Na základě čeho musí být na stavbě harmonogram prací, stejně tak protokol o předání staveniště a seznam povinností stavbyvedoucího (složky v šanonu)- prosím konkrétně specifikovat

Kromě toho, že to vyplývá ze samotné podstaty ISO norem, konkrétně kapitol plánování, tak to vyplývá zejména z § 152 zákona (Stavební zákon) 183/2006 Sb. …c)   zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,…

2) OOPP- rukavice - abychom nemuseli podepisovat každých 14 dní předávku rukavic mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, stačila by úprava v rozpisu OOPP, že frekvence výměny rukavic je např. jednou za půl roku nebo rok? Nebo lze to vyřešit tím, že nové rukavice se budou vydávat pouze oproti výměně za staré bez podpisu?

Je nutné předložit prokazatelný záznam o dostatečné frekvenci přidělování OOPP, pokud Vám pracovník podepíše jednou za půl roku, že dostal dostatečné množství cca 20 párů rukavic s označením CE (jako OOPP) je vše OK.

3) Jak vypočítat nosnost podlahy?, kde / jak značit?


Tato bezpečnostní tabulka je předepsána předpisy ve všech skladech. Tabulka označuje maximální nosnost podlahy kg/m2 a maximální nosnost jednoho břemene. Pokud tento údaj není v dokumentaci stavby je nutné tento bezpečnostní údaj zvolit podle tabulek konstrukce stropu nebo podlahy, případně jej nechat spočítat statikem ( nutné v případě, že se jedná o strop, kde předpokládané zatížení bude vyšší než 150 kg/m2 na více než 1/3 plochy, nebo hmotnost jediného břemene přesahuje 500 kg.

4) Jak vypočítat nosnost regálů v kontejnerech, které jsme si vyrobili v podstatě svépomocí- svařili jsme si je sami a není to kupovaný výrobek

Neoficiálně, tak jak bylo řečeno při auditu. Zatížit dvojnásobnou nosností dle předpokládané nosnosti a stanovit poloviční nosnost regálu. Jinak platí následující legislativa. Bezpečnostní požadavky na regály obsahuje pouze nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí v příloze v části 10. Podle něj předně musí být v každém skladu umístěna tabulka určující maximální přípustnou nosnost podlahy. To platí pro všechny sklady. Podrobně se bezpečností práce ve skladech a při manipulaci s materiálem zabývá ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. Ve skladech a jiných prostorech, určených ke skladování (jiným prostorem může být např. část výrobní haly) musí však být na dobře viditelných místech umístěny tabulky, určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Podle směrnice 89/654/EHS o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích na pracoviště jsou totiž sklady, kotelny a další pracoviště považovány za rizikové, takže jsou pro ně upraveny speciální požadavky. Příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb. je tedy z převážné většiny převzata přímo z citované směrnice. Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. dále pak platí, že ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných pracovních zařízení (například žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační plošina) a že zaměstnavatel zajistí, aby nebyly nadměrně zatěžovány části staveb a stavebních konstrukcí manipulovaným materiálem, pokud není prokázána dostatečná nosnost částí staveb a stavebních konstrukcí. Nakonec platí, že rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. Obecně platí, že regály jsou výrobky, které musí splňovat podmínky nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, tedy že musí mít certifikát shody. Pokud však máte regály vyrobeny svépomocí, pak si musíte štítky s uvedením nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci stanovit sami, štítky na regály, které byly vyrobeny svépomocí se samozřejmě neprodávají. Nakonec lze dovodit, že regály jsou technickým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a toto nařízení již uložilo před pěti lety, že kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce a pokud není výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Pokud jste si nevypracovali tedy tento místně prozní bezpečnostní předpis již dříve, pak je skutečně třeba vybavit regály výše uvedenými štítky v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb.

5) Teploměry- když koupíme ty s označením CE, musíme dělat každý rok revizi / kalibraci nebo kontrolu?

Nemusíte, do karty měřidla (pracovní měřidlo s počáteční kalibrací) si stanovíte lhůtu kalibrace 5 let a do té doby měřidlo nevydrží J

6) Na základě jakého předpisu musíme zaznamenávat mazání strojů? Nebo to doporučujete pouze pro nás s ohledem na záruky strojů?

Kromě toho, že to vyplývá ze samotné podstaty ISO norem, konkrétně kapitol řízení záznamů, dále to vyplývá to z návodu k obsluze, který je dle zákoníku práce z hlediska BOZP na úrovni zákonů. Předpisem pro řešení této problematiky je NV 378/2001 - Údržba, opravy a čištění se musí provádět v souladu s dokumentací stroje a podmínkami, které stanoví výrobce. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny, platí zákaz oprav, čištění a mazání stroje za chodu. Další zakázané činnosti pro provoz musí být uvedeny (pokud nevyplývají z bezpečnostních předpisů) v pokynech, respektive návodech k obsluze a údržbě stroje.

7) Hasicí přístroje- jaké zakoupit, když je třeba hasit různými způsoby (pěna, prášek, voda…)?

Pěna či CO2 jsou nejuniverzálnější, protože práškový ničí drobné elektro.

8) Mohou být tlakové lahve uskladněny tak, že nebudou stát, ale ležet? Nebo také musejí být svázané?

Vše vyplývá z normy ČSN 07 8304, kterou jsem Vám posílal, tam mají odpovědní pracovníci vše popsáno. Tlakové nádoby musí být: chráněny před nárazy a účinky slunečního záření uloženy od topných těles min. 1 m uloženy od zdrojů a otevřeného ohně min. 3 m, chráněny proti převržení, majitel tl. nádoby provádí údržbu a pravidelnou kontrolu výstroje zásahy do tl. nádob /výměna ventilu, oprava těsnosti. pouze revizní technik tl. nádob/ , nátěry u tl. nádob provádět pouze na prázdných tlakových nádobách /vypuštěné/

 

Máte zájem o BOZP a PO?

Poslat nezávaznou poptávku

nebo volejte na tel. číslo
+420 608 138 602

Proč BOZP a PO od nás?

 • 100% záruka a odpovědnost.
 • Sleva 25% pro certifikované zákazníky dle normy ISO a OHSAS.
 • Působnost v celé ČR
 • Zkušenosti od víc jak 1000 zákazníků po celé ČR!
 • Spolehlivost a jistota jedné z největších poradenských společností.
 • Máme zavedený systém dle mezinárodní normy ISO 9001.
 • Způsobilost od nejuznávanějších institucí (VÚBP a Gradua).
 • Aktualizace legislativy každý měsíc.
 • Prověrky BOZP min. 4 ročně.
 • Náklady pod kontrolou, žádné nečekané náklady, ale paušál v kterém je zahrnuto vše nutné.
 • Žádné pokuty!
 • Při zajištění BOZP a PO nabízíme slevu 80% na zavedení mezinárodní normy ČSN OHSAS 18001:2008! (cena po slevě do 20 000,- Kč!)
 • Vaše 100% spokojenost a čisté svědomí.