BOZP a PO

Technik BOZP odpovídá v oblasti BOZP zejména za:

 • Metodické řízení a i odbornou pomoc ve vztahu k odpovědnostem vedoucích zaměstnanců a statutárních osob, které stanovují příslušné právní předpisy.
 • Provádění prověrek pracovišť.
 • Evidenci úrazů a nemocí z povolání, případných havárií apod.

Monitorovací činnost technika BOZP spočívá zejména zda jsou splněny následující body:

 • Stanovení povinností a odpovědností ve firmě:
  1. písemné určení zaměstnanců odpovědných za oblast BOZP včetně povinností k případným dodavatelům, odběratelům nebo spolupracujícím firmám,
  2. stanovení zaměstnanců, kteří mohou povolovat nebo naopak zastavit probíhající pracovní činnosti a to i u cizích spolupracujících firem,
  3. stanovení osob, které vyšetří, vyhotoví a odešlou (nahlásí) záznamy o vzniklých pracovních úrazech a nemocích z povolaní na příslušné orgány a organizace,
  4. kdo odpovídá ve firmě za realizaci stanovených opatřeních proti opakování vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných mimořádných událostí, a to včetně účasti vedoucích zaměstnanců a statutárních zástupců firmy v případech vyšetřování nehodových událostí např. smrtelných pracovních úrazů,
  5. informovanost zaměstnanců firmy v oblasti BOZP, jejich spoluúčast v tomto systému, přístup zaměstnanců k předmětným dokumentům ( pracovní postupy, návody výrobců a dodavatelů, opatření při vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných mimořádných událostí).
 • Pracovní podmínky a pracovní prostředí ve firmě:
  1. dodržování délky pracovní doby, vedení evidence, práce přes čas, práce v pohotovostním režimu, noční práce, práce při nerovnoměrném rozvrhu pracovní doby a seznámení dotčených zaměstnanců,
  2. poskytování přestávky na jídlo a oddech, dodržení přestávky při řízení vozidla,
  3. dodržení případných omezení uvedených ve výsledku vyšetření lékařem,
  4. vybavenost lékárniček včetně včasného vyřazení prošlých léčiv a jejich náhrada novými, případně možnost v případě mimořádné události poskytnutí první pomoci a přivolání rychlé lékařské pomoci,
  5. kvalita a zajištění zdravotní péče,
  6. podmínky ve kterých vykonávají pracovní činnost mladiství, ženy a těhotné ženy apod.,které jsou stanoveny v ZP a ostatních právních předpisech,
  7. vedení evidence odpracovaných pracovních směn u zaměstnanců na rizikových pracovištích (2R, 3 a 4),
  8. podmínky při práci s azbestem, chemickými karcinogeny, biologickými činiteli v kontrolovaných pásmech, jejich označení, zajištění, vedení evidence apod.,
  9. uspořádání a vybavení pracovišť včetně dodržení hygienických limitů na pracovní prostředí (objekty, pracoviště, osvětlení, prostory pro osobní hygienu, klidové místnosti, stav komunikací, pořádek na pracovištích, vybavení (včetně bezproblémového dosažení) prostředky k poskytnutí první pomoci.
 • Výchova a kvalifikace
  1. způsob provádění školení, instruktáže, výcviku a zácviku na pracovištích, odborná a zdravotní způsobilost u osob, kde to ukládají příslušné právní a ostatní předpisy včetně technických norem např. strojníci, svářeči, obsluhy tlakových nádob, elektrických, zdvihacích zařízení apod., problematika sezónních zaměstnanců a brigádníků,
  2. dostatečné informace v konkrétních školeních a konkrétnost osnov školení, vyhodnocení znalostí zaměstnance a další identifikační údaje o školiteli včetně jeho podpisu a vyhodnocení pohovoru nebo testu.
 • Identifikace a hodnocení rizik
  1. zdokumentování všech známých případně očekávaných rizik a stanovení opatření k jejich minimalizaci, seznámení konkrétních osob,
  2. zpracování plánu mimořádných událostí a průkazné seznámení zaměstnanců i ostatních osob s ním, případně provedení nácviku při řešení těchto událostí,
  3. průkazné proškolení osob o opatřeních v oblasti životního prostředí např. únik látek nebezpečným vodám, půdy a opatřeních které zabrání těmto příhodám a chování každého zaměstnance v konkrétním případě.
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
  1. zpracování firemního seznamu OOPP a MČP, který odpovídá konkrétní situaci ve firmě, v závislosti na identifikaci a vyhodnocení rizik
  2. funkčnost a bezproblémová jejich použitelnost, jejich skladování,
  3. kontrola zaměstnanců v jejich používání vč. navržení sankcí za jejich nepoužívání.
 • Technická zařízení včetně nářadí, náčiní, přístrojů:
  1. vybavenost ochrannými kryty, bezpečnostními značkami, strojů, zařízení apod. v souladu s návody výrobců,
  2. jejich provoz v souladu s návody výrobců, projektovou dokumentací nebo místním provozním řádem (vnitro-firemním předpisem),
  3. harmonogram údržby (mazací plán), oprav, zkoušek, kontrol a revizí včetně uvedení kdo a kdy v jakém termínu zjištěné závady nebo nedostatky odstranil,
  4. provádění periodických zkoušek signalizačních zařízení,
  5. stanovení vzájemných vztahů, pokud na jednom pracovišti plní úkoly více firem,
  6. stanovení závazků a povinností při odevzdání pracoviště jiné firmě apod.

Rozsah znalostí technika BOZP

 • Povinnosti zaměstnavatele.
 • Závodní preventivní péče.
 • Péče o hygienu práce.
 • Zdravotní pojištění.
 • Odborná a zdravotní způsobilost.
 • Vznik mimořádných událostí vč. odškodňování bolesti a ztíženého společenského uplatnění.
 • Povinnosti firem na pracovištích.
 • Pracovní podmínky žen, mladistvých a zaměstnanců.
 • Pracoviště (osvětlení, odpadní látky, potrubí a jeho značení, odpadní látky).
 • Výrobní a provozní budovy (podlahy, komunikace, schodiště, rampy, žebříky, zábradlí, vrata).
 • Manipulační práce.
 • Nářadí – ruční a mechanické.
 • Stroje a strojní zařízení.
 • Dopravní zařízení a zásobníky.
 • Sklady a skladování včetně technických plynů, ropných látek, hořlavých kapalin apod..
 • Motorová vozidla a dílny.
 • Lakovny.
 • Nebezpečné látky.
 • Vyhrazená technická zařízení.
 • Stavby a staveniště (výkopy, jámy, zednické, montážní, betonářské, bourací a betonářské práce, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, lešení, práce na střechách, osobní prostředky k zajištění proti ochraně proti pádu z výšky, elektrická zařízení na staveništích).
 • Stavební a silniční stroje, zařízení a nářadí (práce se živicemi, lepení podlahových krytin, sklenářské práce, vstřelování, ruční motorové řetězové pily apod.).
 • Dřevozpracující průmysl.
 • Lesnictví.
 • Zemědělství.
 • Spotřebitelský průmysl.
 • Potravinářský průmysl a hostinská činnost.
 • Jednoduché údržbářské a kancelářské práce.

Právní předpis

Základním právním předpisem je Zákoník práce, zejména Hlava V.

Máte zájem o BOZP a PO?

Poslat nezávaznou poptávku

nebo volejte na tel. číslo
+420 608 138 602

Proč BOZP a PO od nás?

 • 100% záruka a odpovědnost.
 • Sleva 25% pro certifikované zákazníky dle normy ISO a OHSAS.
 • Působnost v celé ČR
 • Zkušenosti od víc jak 1000 zákazníků po celé ČR!
 • Spolehlivost a jistota jedné z největších poradenských společností.
 • Máme zavedený systém dle mezinárodní normy ISO 9001.
 • Způsobilost od nejuznávanějších institucí (VÚBP a Gradua).
 • Aktualizace legislativy každý měsíc.
 • Prověrky BOZP min. 4 ročně.
 • Náklady pod kontrolou, žádné nečekané náklady, ale paušál v kterém je zahrnuto vše nutné.
 • Žádné pokuty!
 • Při zajištění BOZP a PO nabízíme slevu 80% na zavedení mezinárodní normy ČSN OHSAS 18001:2008! (cena po slevě do 20 000,- Kč!)
 • Vaše 100% spokojenost a čisté svědomí.